Care services

บริการขนส่งสินค้า

        ให้บริการขนส่งสินค้า ด้วยการเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับสินค้าไว้มากถึง 1,500 ตารางเมตร หรือ 1,000 Pallet นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สำคัญต่างๆ เช่น Forklift, Handlift, Pallet, Counter Balance ฯลฯ และเสริมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานด้วยระบบกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าและตัวพนักงานเอง โดยจัดเก็บสินค้านั้นจะต้องทำตามกระบวนการที่สำคัญตามหลัก Warehouse Management System (WMS.) เช่น วันกำหนดส่ง , จังหวัด, ประเภทสินค้า เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับจ่ายสินค้า Picking List ขึ้นรถบรรทุกสินค้าและลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด

ลูกค้าทั่วไป

สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าทั่วไป ไปยังทั่วทุกภาค

เหมาคัน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเหมารถขนส่งทั้งคัน

ลูกค้าประจำ

สำหรับลูกค้าที่ส่งสินค้าจำนวนมากอย่างสม่ำเสมอ

Odoo image and text block

บริการด้านข้อมูลการจัดส่งสินค้า

    บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมขนส่งอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักในการใช้งานและได้จัดทำโครงข่ายเชื่อมโยง สำนักงานและสาขาทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้สามารถทำงาน ต่างๆอาทิ บันทึกสถานะสินค้า (Transaction), รายละเอียดสินค้า (detail goods), เงื่อนไขต่างๆ (strategy), ความต้องการของลูกค้า (requirement) โดยจัดให้มีการสำรองฐานข้อมูล (black up) ที่สำคัญๆ ในทุกๆวัน

       รูปแบบการบริการและรถขนส่งประเภทต่างๆ ที่เราได้เตรียมพร้อมไว้เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้านั้น เพื่อความรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

บริการคลังสินค้า

    ให้บริการขนส่งสินค้า ด้วยการเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับสินค้าไว้มากถึง 1,500 ตารางเมตร หรือ 1,000 Pallet นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สำคัญต่างๆ เช่น Forklift, Handlift, Pallet, Counter Balance ฯลฯ และเสริมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานด้วยระบบกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าและตัวพนักงานเอง โดยจัดเก็บสินค้านั้นจะต้องทำตามกระบวนการที่สำคัญตามหลัก Warehouse Management System (WMS.) เช่น วันกำหนดส่ง , จังหวัด, ประเภทสินค้า เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับจ่ายสินค้า Picking List ขึ้นรถบรรทุกสินค้าและลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด